תקנות הביטוח הלאומי


תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956

 

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112(ג), 118, 120(ב), 122, 146, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות  אלה:

 

 

 פרק ראשון: פרשנות

 

  1. הגדרות

 

  בתקנות אלה -

 "רופא מוסמך" - רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך והמינוי יכול שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב  המינוי;

 "פוסק רפואי" - רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על-ידי שר  העבודה ופורסמה ברשומות;

  "נפגע" - התובע גימלה לפי סימן ה' לפרק ה';

 "מזכיר" - עובד המוסד אשר נתמנה על-ידי מנהל המוסד או מטעמו להיום מזכיר  ועדות לפי תקנות

  אלה.

  

 פרק שני: קביעת דרגת נכות

 

  סימן א' : ועדה

 

2. קביעת דרגת נכות על-ידי ועדה

 

 (א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על-ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי  רפואה (להלן - הועדה).

 

 (ב) המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה.

 

 3. בדיקות נוספות ומינוי יועצים

 

 לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה -

 (1) לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות  לוועדה;

 (2) למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם.

 

 4. ההליכים לקביעת דרגת נכות

 

 (א) תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לפקיד  תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק.

 

 (ב) מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הנכות קיימת זכאות - יעביר את  התביעה לרופא המוסמך.

 

 5. מועד ומקום התייצבות הנפגע

 

 (א) נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

 

 (ב) הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות  מיוצג בפניה על ידי בא כוחו.

 

  6. קביעת דרגת נכות על-פי מסמכים

 

 הועדה רשאית, בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע על סמך  מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע.

 

  7. בדיקה במקום הימצא הנפגע

 

 אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו.

 

 8. אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה

 

 (א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לפי תקנה 5, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע לדיון במועד אחר.

 

 (ב) לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד עקב ביטול הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן  את סכום ההוצאות.

 

 (ג) שילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון ויזמין את הנפגע; לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנוסף, יחול האמור בתקנת משנה (ב).

 

 (ד) לא שילם הנפגע את סכום ההוצאות שנדרש ממנו כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות כאמור בתקנה 3 בתוך 45 ימים מיום שנדרש לעשות כן, תידחה בקשתו לקביעת דרגת נכות; הנפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם נתן טעם סביר לכך ולאחר ששילם את סכום ההוצאות או מילא  אחר הוראות הועדה, לפי הענין.

 

  9. נוכחות זרים בשעת הבדיקה

 

 הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת  הבדיקה.

 

  10. (בוטלה)

 

11. דרגת נכות

 

 (א) דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המנויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על %100.

 

 (ב) דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לצד כל אחד מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט  להלן:

 (1) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב  בתוספת לצד אותה פגימה;

 (2) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה (1) ובין %100;

 (3) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות (1)  ו-(2) ובין %100;

 (4) הוראות פסקה (3) יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל פגימה נוספת.

 

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה - (1) לגבי פרק - על אחוזי נכות שנקבעו לקשיון לא נח של אותו  פרק;

 (2) לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה;

 (3) לגבי עין - על אחוזי הנכות שנקבעו לעיוורון מלא של אותה עין.

 

 (ד) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק - לא יבוא  בחשבון נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.

 

 (ה) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בשיתוף של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידו.

 

 (ו) דרגת נכות בגין פגימה ביד שמאל לאיטר יד ימין, תיקבע לפי המבחנים ליד ימין, ופגימה ביד ימין לאותו נפגע תיקבע לפי המבחנים ליד שמאל.

 

 12. נסיבות לצירוף דרגות נכות

 

 הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

 (1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב%50- או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" - כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק;

 (2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:

  (א) קיצבה במקום מענק;

  (ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16.

 

 12א. דרכי הקביעה לענין סעיף 121

 

 הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי הענין, תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה  העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12.

 

 12ב. דרגת נכות מצטברת

 

 (א) הועדה או הועדה לערעורים, לפי הענין, תקבע מחדש, בהתאם למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה  בעבודה המובאת בחשבון לענין צירוף דרגות הנכות.

 

 (ב) דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים בתקנה 11(ב).

 

 (ג) עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת נכות כאמור בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים לגבי אותו אבר.

 

 (ד) הוראות סעיף 114 לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים.

 

 (ה) בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה לערעורים להחיל הוראות  תקנה 15.

 

 12ג. הבסיס לחישוב הגמלה המצטברת

 

 קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת נכות על פי תקנה 12ב, תחושב הקצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר; לעניין זה, "שכר העבודה הרגיל המשוער" - שכר העבודה הרגיל ששימש בסיס לחישוב הגמלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו בחשבון בעת צירוף דרגות הנכות מעבודה, מוגדל בשיעור שבו הוגדלו קצבאות הנכות מעבודה לכלל נכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה ועד ליום  תחולתה של דרגת הנכות המצטברת.

 

  13. (בוטלה)

 

14. התאמה

 

 (א) דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע  לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע.

 

 (ב) החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור בתקנת משנה (א) - יעמוד הנפגע בפני ועדה אחרת, בהרכב שלושה פוסקים רפואיים שיזומנו כאמור בתקנה 2, ואשר תהיה מוסמכת לקבוע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות תוך התאמה לפגימה אחרת שנקבעה בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה  ובהגבלה שגרמה לנפגע.

 

  15. סטיות

 

 (א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב), בשים לב למקצועו, ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על %19 אם דרגת הנכות פחותה מ%20-, ובכל מקרה אחר לא תעלה על %100.

 

 (ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר, לדעתה, הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.

 

  (ג) (בוטלה)

 (ד) הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שניכו פגימות שאינן קשורות  באותה פגיעה בעבודה.

 

  16. דרגת נכות מיוחדת

 

 מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 14 ו-19 היא %65 לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100  אחוז.

 

 16א. התייעצות עם הרשות

 

 לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של %20 ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות  האמורה בתקנה 18א.

 

 17. נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות

 

 (א) עברו 12 חודשים ולא יותר מ-60 חודשים מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרונה לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור %20 או יותר (להלן - הדרגה האחרונה), רשאי הנפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקנה 18א לקבוע אם הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע, והרשות תקבע את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א); כללה הדרגה האחרונה שנקבעה לנפגע, קביעה לפי תקנה 15, רשאים הנפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שינוי בהשפעת הנכות על הכנסות הנפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה  15(א).

 

 (ב) הרשות תדון בתביעה נוספת כאמור בתקנת משנה (א) רק אם חלפו 12 חודשים, ולא יותר מ-60 חודשים מיום שנקבעה לנפגע הדרגה האחרונה.

 

  18. שינוי דרגת נכות

 

 סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ%20- וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת-נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, בתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור.

 

 18א. דרגת נכות לנכה נזקק

 

  (א) בתקנה זו -

 "הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז-1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח  נפגעי עבודה;

 "נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה  כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו

  הכנסה מהתעסקות.

 

 (ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית  בשיעור של %100 לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים.

 

 (ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת  הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

 

 (ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולוועדה, יועבר אף לנפגע.

 

  19. דרגת נכות באבר זוגי

 

 דרגת הנכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על-ידי  צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה הקודמת.

 

  19א. עיגול דרגות

 

 נקבעה דרגת נכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם - יעוגל  השכר לשלם כלפי מעלה.

 

  19ב. (בוטלה)

 

20. תחולת הקביעה

 

 דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה, בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר.

 

  21. מועד לדיון מחדש

 

 עם קביעת דרגת נכותו של נפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה. ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד  לדיון מחדש.

 

  22. (בוטלה)

 

23. חילוקי דעות בין חברי הוועדה

 

 (א) בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד; נחלקו הדעות, יזמן המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות, ובאין רוב  דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי.

 

 (ב) בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש. אלא אם ידרוש החבר השלישי  בדיקות נוספות של הנפגע.

 

  24. החלטות הוועדה ורישומן

 

 (א) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה.

 

 (ב) החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.

 

  (ג) ההחלטה תימסר למזכיר.

 

 (ד) הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הועדה.

 

  25. הודעה לנפגע

 

 המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע - גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת בא-כוחו של הנפגע או אדם אחר, המייצג, לדעת  המוסד, את הנפגע.

 

  26. ביטול קביעה

 

 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 398(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתו הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת  המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

 

 

 סימן ב': ועדה לערעורים

 

 27. הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור

 

קרן זיסו משרד עורכי דין טלפון: 03-6035303 פקס 03-5496072 נייד קרן: 052-2260446 כתובת: יגאל אלון 55 קומה 4 ,BGS תל אביב מיקוד: 6789115 .

info@zisso.co.il

משרד עו"ד קרן זיסו מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, רשלנות רשות מקומית, תביעות ביטוח לאומי ,תאונות עבודה, תאונות תלמידים ועוד

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי מכל סוג שהוא.