המדריך ללקוח

מועדי התיישנות התביעה


ניתן לתבוע תביעת נזיקין בתוך שבע שנים ממועד קרות אירוע התאונה/הנזק. לכן, יש להגיש התביעה לבית המשפט לא יאוחר מתום שבע שנים ממועד קרות התאונה.

קטין שנפגע בתאונה, רשאי להגיש את תביעתו לבית המשפט לא יאוחר מתום שבע שנים מיום הגיעו לגיל 18, משמע, עד להגיעו לגיל 25.


אם לנפגע ביטוח אישי המזכה אותו בתגמולי ביטוח, כגון, ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, תאונות אישיות, וכל סוגי ביטוחי החיים, עליו להגיש את התביעה בגין תגמולי הביטוח בתוך שלוש שנים לבית המשפט.

 

תאונות דרכים

 

הייתי מעורב בתאונת דרכים מה עלי לעשות?

 

רישום פרטי הרכבים המעורבים

 

יש להקפיד על רישום מירב הפרטים אודות זמן, מקום, מספרי הרישוי של הרכבים המעורבים, פרטי הנהגים המעורבים, פרטי פוליסות הביטוח, פרטי הרישיונות, פרטי עדי ראיה וצילום הנזק לרכב.

 

קבלת אישור משטרה

 

פנייה בהקדם האפשרי לתחנת המשטרה הקרובה, דיווח על התאונה וקבלת אישור משטרה, אשר הצגתו תאפשר קבלת טיפול רפואי ללא תשלום.

 

קבלת טיפול רפואי ותיעודו

 

עם קרות התאונה, זכאי הנפגע לקבלת טיפול רפואי מיידי ופינוי למיון בית החולים על ידי צוות רפואי של מגן דוד אדום.

במידה והנפגע לא פונה לבית החולים על ידי מגן דוד אדום, עליו לפנות באופן עצמאי לחדר מיון בית החולים הקרוב ולהיבדק בסמוך, ככל הניתן, למועד התאונה וזאת גם אם מדובר בפגיעה הנראית לכאורה קלה.

על הנפגע לציין בעת רישום פרטיו במיון כי נפגע בנסיבות של תאונת דרכים, לתאר ולפרט בפני הרופאים המטפלים את כל הכאבים והמגבלות מהם הוא סובל, ולדרוש קבלת העתק תעודת חדר מיון עם שחרורו מבית החולים.

 

המשך טיפולים ואיסוף תיעוד רפואי

 

יש להקפיד על המשך טיפולים ומעקב רפואי אצל רופא מקצועי רלוונטי, תוך פרוט מכלול המגבלות והכאבים בפני הרופא המטפל.

 

איסוף התיעוד הרפואי

 

 ישנה חשיבות רבה לאיסוף התיעוד הרפואי מכל המוסדות הרפואיים והמכונים השונים בהם נבדק הנפגע.

בשונה מתביעות נזיקין אחרות, בתביעת פיצויים לנפגע תאונת דרכים, גובה הפיצויים נקבע, במקרים רבים, על בסיס חוות דעת מומחה רפואי שהתמנה על ידי בית המשפט או בהסכמה עם חברת הביטוח.

על הנפגע להציג בפני הרופא המומחה את מכלול תלונותיו ומגבלותיו הנתמכות בתיעוד הרפואי שנאסף במהלך טיפוליו.

המומחה הרפואי, בכתיבת חוות הדעת שלו, מתבסס על בדיקתו הקלינית של הנפגע ועל החומר הרפואי שהומצא לו לרבות הבדיקות, הצילומים והטיפולים במכונים השונים. חוות הדעת, בה קבע המומחה הרפואי את שיעור הנכות הצמיתה שנותרה לנפגע תוצאת התאונה בה היה מעורב, הינה הבסיס לקביעת סכום הפיצויים המשולמים לנפגע תאונת הדרכים בסופו של ההליך.  

מומלץ מאד לצלם ולאסוף בהתמדה את כל התיעוד הרפואי לרבות, בדיקות בקופת חולים, מסמכי אשפוז, ביקור במיון, פינוי באמבולנס, הפניות לקבלת טיפולים, מרשמי תרופות, צילומי רנטגן, פענוחי בדיקות נוספות, אישורי מחלה וכו'.      

 

תיעוד הוצאות בעקבות התאונה.

 

יש להקפיד על איסוף קבלות בגין הוצאות שונות בעקבות התאונה ולערוך רישום מסודר שלהם כגון: נסיעות לטיפולים, חניות, רכישת תרופות ואביזרי עזר, העסקת עזרת צד ג' ובמשק בית וכל הוצאה נוספת שהינה רלוונטית לתאונה.

ההוצאות הללו הן בבחינת נזקים מיוחדים, אשר הוכחתם נדרשת לשם השבתן לנפגע.

 

חשוב מאד! התנהלות מול חוקרי חברות הביטוח

 

על נפגע שאינו מיוצג להימנע מפגישות ושיתוף פעולה עם חוקרי חברות הביטוח לרבות ניהול משא ומתן עימם, בטרם פנה לייעוץ עורך דין. חוקרי חברות הביטוח עשויים להוביל בפעילותם להפחתת שיעור הפיצויים המשולמים ללקוח.

לכן, על הנפגע, להודיע לחוקר כי הינו מיוצג על ידי עורך דין ולהפנות אותו בכל שאלה ועניין אל עורך דינו.

 

תאונת עבודה

 

הייתי מעורב בתאונת עבודה, מה עלי לעשות?

 

רישום נסיבות התאונה

 

מייד עם התרחשות התאונה, על הנפגע לרשום את נסיבות התאונה ולתעדן ככל הניתן וזאת על מנת שלא ישכח הפרטים מאוחר יותר .

 

רישום פרטי עדים

 

חשוב מאד לרשום את שמות העדים לתאונה ופרטיהם המדויקים, פרטים המסייעים להוכחת התביעה.

 

  קבלת טיפול רפואי

 

על הנפגע לפנות לקבלת טיפול רפואי סמוך למועד התאונה, תוך ציון המעורבות בתאונת עבודה בפני הרופא המטפל. טיפול מוקדם, ככל הניתן, יעיד על אותנטיות האירוע ועל נכונות הפרטים.

על הנפגע להתמיד ולהמשיך לקבל טיפולים רפואיים שוטפים תוך עדכון הרופא המטפל אודות הכאבים והמגבלות השונות תוצאת התאונה. יש לוודא שהתלונות תועדו במסמכים הרפואיים ולדאוג לאיסוף החומר הרפואי.      

 

טופס בל/ 250

                                                                                                

על הנפגע, שהינו שכיר, למלא הטופס תוך פרוט נסיבות התאונה ולהחתים את מעסיקו.

במידה ומדובר בעצמאי, עליו למלא טופס בל/283 בהתאם.

תוכנו של טופס זה משמש כראיה מול ביטוח לאומי ובית המשפט.

יש להגיש לרופא המטפל את טופס בל/250 ולקבל ממנו תעודות רפואיות לנפגע בעבודה המהוות אישורי מחלה.  

 

הגשת הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לקבלת דמי פגיעה

 

על מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לקבלת דמי פגיעה בצירוף המסמכים הבאים: תעודה לנפגע בעבודה (אישורי מחלה), תיעוד רפואי, אישור משטרה אם מדובר בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה, תלושי שכר רלוונטיים.

עם ההכרה בתאונה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יכסה המוסד לביטוח לאומי את הוצאות פינוי הנפגע ע"י מגן דוד אדום.

 

התייעצות עם עורך דין

 

בטרם הגשת תביעה לנכות מעבודה, ערר על החלטת וועדת נכות מעבודה של המוסד לביטוח לאומי או תביעת החמרת מצב, על הנפגע להתייעץ עם עורך דין, אשר יבחן את המצב הרפואי והתפקודי של הנפגע והצורך בהגשתה.

      

נפגעתי ברשות ציבורית. כיצד עלי לפעול?

 

תיעוד וצילום המפגע/המכשול

 

על הנפגע לתעד ולצלם את המפגע או המכשול מכל הזוויות והכיוונים על מנת להוכיח את קיומו ולשמר את הראיות.

כדאי להבהיר כי תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לנפגע ברשות ציבורית מוגשת בעוולת הרשלנות על פי פקודת הנזיקין.

לאור זאת, ישנה חשיבות מכרעת לצילום ותיעוד מקום התאונה לרבות המפגע/המכשול שגרמו לתאונה.

 

רישום פרטי עדים

 

חשוב מאד לרשום את שמות העדים לתאונה ופרטיהם המדויקים (שם, ת.ז. מס' טלפון), פרטים המסייעים להוכחת התביעה.

 

קבלת טיפול רפואי

 

על הנפגע לפנות לקבלת טיפול רפואי סמוך למועד התאונה, תוך דיווח מדויק של נסיבות התאונה בפני הרופא המטפל והדגשת המפגע/המכשול אשר כתוצאה ממנו אירעה התאונה. טיפול מוקדם, ככל הניתן, יעיד על אותנטיות האירוע ועל נכונות הפרטים.

על הנפגע להתמיד ולהמשיך לקבל טיפולים רפואיים שוטפים תוך עדכון הרופא המטפל אודות הכאבים והמגבלות השונות תוצאת התאונה. יש לוודא שהתלונות תועדו במסמכים הרפואיים ולדאוג לאיסוף החומר הרפואי.

 

צילום נזק הגוף

 

צילום איברי הגוף שנפגעו בסמוך למועד התאונה כגון: שפשופים, שריטות, חתכים, שטפי דם, נפיחויות וכו'

 

תיעוד ההוצאות בעקבות התאונה.

 

יש להקפיד על איסוף קבלות בגין הוצאות שונות בעקבות התאונה ולערוך רישום מסודר שלהם כגון: נסיעות לטיפולים, חניות, רכישת תרופות ואביזרי עזר, העסקת עזרת צד ג' ובמשק בית וכל הוצאה נוספת שהינה רלוונטית לתאונה.

איסוף כל התיעוד הרלוונטי לעניין ההוצאות בעקבות התאונה.

 

חשוב מאד! התנהלות מול חוקרי חברות הביטוח

 

על נפגע שאינו מיוצג להימנע מפגישות ושיתוף פעולה עם חוקרי חברות הביטוח לרבות ניהול משא ומתן עימם בטרם פנה לייעוץ עורך דין. חוקרי חברות הביטוח עשויים להוביל בפעילותם להפחתת שיעור הפיצויים המשולמים ללקוח.

לכן, על נפגע שהינו מיוצג, להודיע לחוקר כי הוא מיוצג על ידי עורך דין, לדרוש כי ייחקר בנוכחות עורך דינו, תוך הסכמה בכתב ומראש כי האחרון יקבל מהחוקר העתק של תמליל החקירה וההודעה בכתב מטעם הנפגע.

 

התייעצות עם עורך דין

 

בנסיבות פגיעה אלו, רצוי להתייעץ עם עורך דין מוקדם, ככל הניתן.

 

מהם מקרי הביטוח המכוסים בפוליסת תאונות אישיות תלמידים?

 

מקרה מוות מתאונה.

 

נכות כתוצאה מתאונה.

 

נכות זמנית כתוצאה מתאונה החל מהיום השישי של אי הכושר, ובתנאי שתקופת אי הכושר עולה על עשרים ואחד ימים רצופים ועד למקסימום שישה חודשים.

 

החזר הוצאות עבור אמצעי עזר רפואיים להם נזקק התלמיד ועד למקסימום שישה חודשים.

 

החזר הוצאות רפואיות אשר אינן בסל הבריאות.

 

כיסוי בגין פגיעות גוף שנגרמו להורי התלמידים במסגרת השתתפותם בפעילות המוסד החינוכי בו לומד התלמיד כגון: ליווי בטיול וכו'. 

 

אילו מסמכים נדרשים לפגישה עם עו"ד?

 

במקרה של תאונת דרכים

 

 • תיעוד רפואי מלא החל ממועד התאונה ועד ליום הפגישה עם עו"ד.
 • תעודת ביטוח חובה
 • רישיון רכב
 • רישיון נהיגה
 • אישור משטרה
 • 3 תלושי שכר לפני התאונה
 • הוכחות לנזק לרכב/ דו"ח שמאי/ קבלות על תיקון הרכב-אם יש.
 • תמונות של נזקי הגוף: צלקות, שטפי דם, חתכים, פצעים וכו'.
 • מסמכי המוסד לביטוח לאומי, במידה ומדובר בתאונת עבודה.

 

במקרה של תאונות עבודה/ תאונות ברשויות ציבוריות

 

 • תמונות של המפגע/המכשול/המכונה ממנה נפגע. הרעיון הוא לתעד את המפגעים הקשורים לרשלנות שגרמה לתאונה לדוגמא: צילום מדרכה משובשת, בור ברחוב, מכונה במקום העבודה וכו'.
 • מסמכי המוסד לביטוח לאומי הנוגעים למקרה התאונה.

 

קרן זיסו משרד עורכי דין טלפון: 03-6035303 פקס 03-5496072 נייד קרן: 052-2260446 כתובת: יגאל אלון 55 קומה 4 ,BGS תל אביב מיקוד: 6789115 .

info@zisso.co.il

משרד עו"ד קרן זיסו מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, רשלנות רשות מקומית, תביעות ביטוח לאומי ,תאונות עבודה, תאונות תלמידים ועוד

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי מכל סוג שהוא.